Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng

VIPCards là nền tảng ứng dụng công nghệ, mọi thông tin cung cấp và sử dụng theo luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế. Chất lượng của thông tin hoàn toàn do người dùng tự cung cấp và quết định. VIPCards không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và người dùng cung cấp.